•  هويت : كليد تفاوت فرهنگها

 

سلام...واقعا خيلی خوشحالم با بلاگ شما آشنا شدم...من دانشجوی سال سوم ارتباطات هستم و در حين سرچ مطلبی در مورد ارتباطات و فرهنگ با اينجا اشنا شدو و تمامی مطالبتان و خوندم...هر چند دانش ناکافی ما کمکی به شما برای نوشتن پايان نامه تان نمی کند...اما محيط بلاگتان سرشار ار مطالب خواندنی و آموزنده برای ماست....اميدوارم موفق باشيد...

 

آخرين اصطلاح برای تبيين تفاوتهای فرهنگی ،"هويت" است.هويتِ هر فرد، در ديدگاه روانشناسی، مفهومی برساخته، از خود و ناشی از عضويت طبيعی يا اکتسابی در يک يا چند گروهِ برگزيده است ، سازو کاری ذهنی است که هم تعيين و هم توصيف مي کند عضو يک گروه چگونه بايد فکر، احساس،ارزيابی و رفتار کند و در قبال اين رفتار از ديگران انتظار چه نوع برخوردی را داشته باشد .هويت با فراهم کردن احساسِ"خود بودن" و ابزار تفسيرِ ارتباط با محيط خارجی، به افراد کمک مي کند تا خود را با شرايط پيچيده و متغير اجتماعی تطبيق دهند. هويت دارای عناصر اجتماعی هم هست ؛افراد در هويتها سهيم می شوند و در گروه از طريق يک ديگر هويت يابی مي کنند. تعلق افراد به گروههای مختلف به معنای پذيرش هويتهای متعدد و بعضا دارای همپوشانی است . اين هويتهای گروهی- براثرتداوم يا تغييرِ تعاملِ اجتماعي- ممکن است به هويتهای مثبت يا منفی تبديل شوند به عنوان مثال .هويت يابیِ مثبت ، ايالات متحده آمريکا را از اقوام مهاجرومختلف می سازد و وحدت دو آلمان را موجب می شود ، در مقابل هويت يابیِ منفی، چکسلواکی را به جمهوريهای چک و اسلواکي تبديل و وحدت کانادا، بريتانيا و اسپانيا را تهديد مي کند. هويت روی طيفی از کاملا مثبت تا کاملا منفی قرار دارد. هويت يابی منفی يک موقعيت درگيری مجموع- صفر[1] رانشان مي دهد و همبستگی کاملا مثبت ، پيوندهای خانوادگی يا روابط سربازان هم سنگر در ميدان جنگ را باز می نماياند. سر ديگر طيف، فقدانِ هويت بخشی است که نشانه غيبت هر گونه رابطه و انتساب هويتی بين يک گروه يا فرد و گروه يا فرد ديگر است(Chafetz,1999:ix).تعامل اجتماعی نه تنها موجب شکل گيری هويت می شود، بلکه ميتواند در طول زمان جهت و شدت آنرا نيز تغيير دهد. در جريان تعامل اجتماعی، تغييرِ ارزشها،هنجارها،عقايده،نقشها،نگرشها، انگاره ها و ساير پديده های ادراکی ، موثر و انگيزاننده در فرد يا گروهمی تواند منجر به تغيير ساختار روانشناختی يک بازيگر شود.


[1] Zero-sum

 

/ 0 نظر / 5 بازدید