فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

تحلیل روابط میان ملت ها بر اساس تبادل نامه های الکترونیک

به نقل از مدیا نیوز http://www.medianews.ir/fa/2013/03/18/emails.html   تصویر روابط کشورها با ایمیل‏های ارسالی     تصاویر منتشر شده توسط محققان دانشگاه های استنفورد، کورنل و موسسه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 42 بازدید
مرداد 96
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
7 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
8 پست
شهریور 91
11 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
3 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
6 پست
مهر 87
8 پست
شهریور 87
10 پست
مرداد 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
12 پست
آبان 85
8 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
7 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
6 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
9 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
4 پست
آبان 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
2 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
11 پست
مهر 82
13 پست
آذر 81
4 پست
شکرخواه
1 پست
جنتی
2 پست
نظر_سنجی
2 پست
استیضاح
1 پست
دیدارها
1 پست
رجا_نیوز
1 پست
پاسخ_ها
1 پست
ایدز
2 پست
دیپلماسی
1 پست
مجلس
1 پست
انتخابات
9 پست
نقد
7 پست
تبلیغات
1 پست
آمریکا
3 پست
ایران
3 پست
مولانا
4 پست
فرانسه
1 پست
ازمونها
3 پست
آزمونها
8 پست
نقد_کتاب
1 پست
تلویزیون
1 پست
دروس
7 پست
کارگاهها
2 پست
نقد_متاب
1 پست
امریکا
1 پست
جشنواره
1 پست
داوری
1 پست
فیلم_100
1 پست
تاریخ
1 پست
اسناد
1 پست
مهاجرت
1 پست
قطر
2 پست
توسعه
2 پست
گره
2 پست
بهاییت
2 پست
بی_بی_سی
4 پست
دکتری
2 پست
ا
1 پست
هلند
1 پست
تکذیب
1 پست
گنجی
1 پست
اینترنت
1 پست
فیلترینگ
1 پست
خبر
1 پست
همشهری
1 پست
هالیوود
1 پست
لبنان
1 پست
کارگاه
1 پست