درس ارتباطات بين الملليمعاصر مدرس:دكتر حسام الدين آشنا وب گاه درس: http://www.madresehonline.com/CC501/index.php تلفن مستقيم: 8094915 ساختمان قديم بلوک2اتاق1 ساختمان جديد طبقه پنجم ashna@isu.ac.ir

1.درآمد

ارتباطات بين الملل معاصر يکي از عناوين اصلي دوره کارشناسي ارشد فرهنگ و ارتباطات است.اين درس به تجزيه و تحليل آن دسته از ساختارها،مجاري،محتواها و نهادهاي ارتباطي و معاني مشترک ميان فرهنگهاي مرتبط مي پردازد که جريان اطلاعات در سطح جهاني را تسهيل مي کند.تحليل محتواها و مجاري ارتباطات بين المللي شامل حيطه هايي چون رسانه هاي بين المللي،تصاوير بين المللي،جهاني شدن رسانه ها و فرهنگها و فناوريهاي ارتباطي مي شود. از نظر علمي همواره اين سوالات طرح مي شود:

مؤلفه هاي اصلي سيستم بين المللي چيست؟

چگونهارتباطات و رسانه ها با اين مؤلفه ها پيوند مي خورند؟

چه کساني،چرا،چگونه و با چه نتايجي بر جريان بين المللي اطلاعات تاثير مي گذارند؟

2. اهداف:

فراهم کردن زمينه درک شيوه هاي تاثير گذاري متقابل ارتباطات و نظام بين الملل بريکديگر در دوران صلح و جنگ و بحرانهاي بين المللي معاصر

درک تعامل ميان رسانه ها و فرهنگ با سياستهاي خارجي وديپلماسي

درک اين که چگونه فناوريهايي چون ماهواره ها و نظامهاي ارتباطات بين المللي مانند خبرگزاريها برانتشاراطلاعات،سرگرمي،تبليغاتو از اين طريق وصول به اهداف ملي در سرزمينهاي ديگرتاثير مي گذارد .

بررسي مسائل بحث برانگيزي چون نظم نوين جهاني اطلاعات،امپرياليسم خبري و فرهنگي،نقش تبليغات و جنگ رواني،تاثيرات رسانه ها بر تصميم سازي در سياست خارجي و جنگ اطلاعاتي.

3. ساختار ومقررات درس:

بخش اول:يازده جلسه دو ساعته هفتگي شامل مطالعه و مباحثه گروهي مقالات و فصول برگزيده

بخش دوم:پنج جلسهسميناري دوساعته براي ارائه رويکردهاي مختلف به يک مسئله توسط دانشجويان

از دانشجويان انتظار مي رود مقالات و فصول انتخابي را پيش از جلسه مقرر مطالعه کرده وخلاصه اي در حد يک دهم حجم اصلي را به صورت تايپ شده به آدرس الکترونيکي کلاس/مدرس ارسال نمايند و نسخه کاغذي را نيز در جلسه درس تحويل دهند و در کلاس نيز براي ارائه خلاصه و مباحثه در باب موضوع آمادگي کافي داشته باشند. براي هر جلسه کلاس به طور متوسط شش ساعت و براي هر جلسه سمينار 15 ساعت کار خارج از کلاس ضروري است.

4. ارزيابي و آزمونها

ارزيابي مستمر در هر جلسه انجام مي شود :

·ارائهخلاصه مقالات و فصول در هر جلسه: 15 نمره

·مشارکت فعال در مباحث کلاسي:15 نمره

·آزمون ميان ترم:20نمره

·آزمون پايان ترم:20 نمره

·ارائه دو مقاله 3000کلمه اي در دو موضوع ازموضوعات بخش پنجم يا در موضوعي که با مدرس توافق شده است:30 نمره

üدر موضوعات پيشنهادي دانشجويان بايد نوآوري،توجيه منطقي و مسئله محور بودن لحاظ شده باشد.

üمقالات بايد حداقل داراي شش منبع مستقل و مورد استناد واقعي باشد.

üمقالات بايد داراي پانوشتها و پي نوشتهاي توضيحي،ارجاعات درون متني و کتاشناسي استاندارد باشد.

üمقالات بايد با فونت لوتوس12 و فاصله خطوط معمولي تايپ به آدرس الکترونيکي کلاس ارسال شود.

üاولين مقاله تا تاريخ دوشنبه30 آذر 1383دريافت مي شود.

üبنا به تمايل دانشجو،پيش نويس مقالات براي مشاوره و راهنمايي تا تاريخ دوشنبه 16آذر 1383 دريافت مي شود.

üدومين مقاله تا تاريخ دوشنبه 30 بهمن1383 دريافت مي شود.

5. موضوعات مقالات:

üدو موضوع از عناوين زير(يک موضوع از هر بخش) را انتخاب کنيد.

üموضوع اول را تا اول آذر و موضوع دوم را تا 23 آذر اعلام کنيد.

üموضوعات خارج از اين فهرست يا تغيير عنوان را با مدرس هماهنگ کنيد.

بخش اول:

 1. طرح مباحث نظم نوين جريان اطلاعات جهاني تا چه حد در تغيير قواعد و واقعيات نظام ارتباطات بين المللي موفق/ناموفق بوده است؟
 2. ارتباطات فراملي تا چه ميزان بر توسعه جهان سوم مؤثر بوده است؟
 3. چه شواهد و انتقاداتي در مورد مفهوم و مصاديق امپرياليسم خبري قابل طرح است؟
 4. سيستم رسانه اي آمريکا تا چه ميزان و باچه عواقبي بر ارتباطات ،اطلاعات و فرهنگ جهاني سلطه دارد؟
 5. "محبوبيت جهاني محصولات فرهنگي آمريکا نه به علت وجود يک توطئه بلکه به علت ظرفيت بالاي فرهنگي آمريکا، انساني و جهاني بودن مفاهيم و تاکيدات اين محصولات است"؛ اين ديدگاه را با ارجاع به مباحث امپرياليسم رسانه اي نقد و بررسي کنيد.
 6. نظريه امپرياليسم فرهنگي را با استناد به مباحث ديپلماسي فرهنگي مورد نقد و بررسي قرار دهيد.

بخش دوم:

1."ارتباطات جهاني فراتر از نظارت و کنترلهاي ملي است" اين ديدگاه را مورد بحث قرار دهيد.

2."تاثير مبهم ولي فراگيرخبرگزاريهاي جهاني بر شکل گيري ادراک ملي نسبت به وقايع جهاني" را مورد بحث و بررسي قرار دهيد.

3.فاصله نظريه و واقعيت را در مورد برآورد توانايي بالقوه ارتباطات ماهواره اي مورد بحث و بررسي قرار دهيد.

4.نقش راديوهاي برون مرزي را در توسعه يا پيشگيري از صلح/جنگ مورد بحث و بررسي قرار دهيد.

5.روندهاي جاري ، عوامل و موانع توسعه ارتباطات بين المللي را در قرن جديد مورد بحث و بررسي قرار دهيد.

6.برخلاف قول مشهور "سياستمداران و ديپلماتها از تصاوير تلويزيوني در مورد وقايع خارجي تاثير نمي پذيرند زيرا آنان اصولا وقت چنداني براي تماشاي تلويزيون ندارند."اين ديدگاه را مورد بحث و بررسي قرار دهيد.

7."فناوريهاي نوين ارتباطي باعث شده است تا کشورهاي (قبلا)فقير بتوانند فاصله خود را با کشورهاي غني کاهش دهند." اين ديدگاه را مورد بحث و بررسي قرار دهيد

6. موضوعات درسي: 

 1. درآمدي بر ارتباطات بين المللي
 • ارائه کليات و اهداف درس
 • ريشه ها و وضعيت فعلي رشته ارتباطات بخصوص گرايش ارتباطات بين المللي؛اهميت زمينه هاي شکل گيري(جنگ سرد،استعمارزدايي،توسعه،جهاني شدن و...)
 • آشنايي با برخي مدلهاي نظري،سؤالات ابتدايي و چارچوبهاي تحليلي
 1. ارتباطات بين المللي و روابط بين المللي
 • رسيدگي به نيروهاي اصلي که فضاي اطلاع رساني جهاني را در جنگ و صلحشکل داده اند؛از تلگراف و راديو وتلويزيون تا ماهواره هاي مخابراتي،
 • ارتباط رسانه ها با دولت- ملتهاي مدرن و ؛نقش رسانه ها در مسائل و روابط خارجي آنها ؛
 • همگرايي جهاني از طريق ارتباطات و فشرده سازي زمان و فضا
 1. مباحثه نظم/بي نظمي نوين اطلاعات بين المللي
 • مبحث عدم توازن در نظام جهاني اطلاعات
 • جهان اول در برابر جهان سوم/مرکز در برابر پيرامون
 • نقش آفريني يونسکو
 • استدلالهاي موافق و مخالف مطبوعات آزاد در برابر نظامهاي استبدادي
 • گزارش کميسيون مک برايد
 • ارزيابي مباحثات در پرتو تحولات اخير

4. جريان بين المللي اخبار9/23

 • رسيدگي به مفهوم سازي هاي مختلف در اخبار بين المللي:اخبار بد در مقابل اخبار توسعه
 • نقش خبرگزاريها در امور بين المللي
 • خبرگزاريها به عنوان ابزارهاي قدرت ملي
 • نقش متغير خبرگزاريها به سببسيستم برتون وودز(رويترز و غيره)
 • تلاش جهان سوم براي اصلاح عدم توازن در مبحث نظم نوين اطلاعات جهاني

5. رسانه فراموش شده: نقش راديو در سياستهاي جهاني9/30

 • تحليل راديو به عنوان ابزاري ايدئولوژيک ودنباله رو سياست خارجي
 • ديپلماسي عمومي
 • تعاريف و تعامل با تبليغات سياسي
 • سرويس جهاني بي بي سي
/ 3 نظر / 13 بازدید
حسن بشیر

جناب آقای دکتر آشنا با عرض سلام مطلب جنابعالی کوتاه ولی جامع است. صراحت و شجاعت علمی شما را در طرح مسائل مهم و ایجاد همدلی و هماهنگی در میان جامعه ارتباطات کشور را می پسندم و تبریک می گویم. قطعا تحقق اهداف پدر ارتباطات ایران، جناب آقای دکتر معتمد نژاد که حق بزرگی در پیشرفت این علم در ایران بر گردن همه مردم دارند، با ارزشترین چیزی است که می تواند در بزرگداشت چنین شخصیتی مطرح کرد. قطعا تحقق این اهداف بهترین دست آورد چنین بزرگداشتی است که امیدواریم با همت استاد و همکاری همه دلسوزان و اندیشمندان جامعه عمل بپوشد. شاد و خرم باشید حسن بشیر- لندن

مجید تفرشی

جناب آقای دکتر آشنا دوستانی که مرا می شناسند به خوبی می دانید که اهل تعارف و تکلف و حتی تعریف به جا هم نیستم. کرده ام. ولی مجبورم بگویم که ديدن اين برنامه پر و پیمان درسی شما به من نکاتی را آموخت. اول این که هنوز هم در ايران اساتيدی هستند که کلاس درسشان نه تنها در اندازه های پذیرفتنی بلکه در اندازه های عالی جهانی است. دوم این که تلاش آقای آشنا و دانشجویانش به خوبی نشان می دهد که در زمینه تبلیغات جهانی و رسانه های خارجی تا چه حد نشستن و به سادگی و با تنبلی آگاهانه همه چیز را به گردن توطئه و دسیسه دشمن و استکبار انداختن کاری ساده جهانی و صهیونیسم بین الملل انداختن کاری سهل الوصول است. جناب آقای آشنا و دانشجویان محترمش این واقعیت ناشناخته را به خوبی نشان می دهند که خصومت ورزیدن لزوما نباید با جهالت نسبت به دشمن توام باشد و بدون شناخت دقیق طرف مقابل نمی توان در برابر آن برنامه ریزی و سیاست گذاری کرد و صرف فحش و قضیحت نه تنها کارآیی لازم را ندارد بلکه پس از مدتی منجر به بی اثر شدن تبلیغات بدون مغز٬ محض و آشکار بر روی مخاطبان خواهد شد. واقعا دست مریزاد و خدا قوت

حجت محمودی

جناب آقای دکتر آشنا باسلام و خسته نباشید با دیدن برنامه درسی شما مقداری حسودیم شد بسیار کامل و ساده و شیواو جامع بنده تحصیلاتم در دانشگاه ُُُبیام نور بوده رشته علوم اجتماعی همیشه حسرت اینجور کلاسهارو خوردم امیدوارم که روزی در تمام کشور شاهد همچین کلاسها با این بار علمی باشیم با ارزوی توفیق روزافزون برای شما و ادامه دهندگان راهتان محمودی از کرمانشاه