آزمون روان شناسی اجتماعی

باسمه تعالی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات

آزمون ميان نيمسال دوم 84-85

درس روان شناسی اجتماعی

کتاب:روان شناسی اجتماعی:با نگرش به منابع اسلامي-

فصول اول تا سوم

دستورالعمل:فقط به 20 نمره از سؤالات زير پاسخ دهيد.

  1. با توجه به تعاريف مختلف، شما روان شناسی اجتماعی را چگونه تعريف مي کنيد و برای آن چه جايگاهی  در ميان علوم همسايه در نظر مي گيريد؟(2 نمره)

  2. دو دانشمند بزرگ اسلامی و دو دانشمند معروف غربی را به همراه دستاوردهايشان در زمينه های مرتبط با روان شناسی اجتماعی معرفی کنيد.(2نمره)

  3. سه مفهوم برداشت،ادراک و شناخت اجتماعی را تعريف و مقايسه کنيد.(2نمره)

  4. مي گويند "رنگ رخساره خبر مي دهد از راز درون" ؛ با توجه به مطالعات ميان فرهنگی اکمن و فريسن(1975) وتحقيقات بعدی کدام علايم غير کلامی همگانی است وکدام علايم غير کلامی ناشی از فرهنگهای خاص است ؟(۲نمره)

  5. فرض کنيد به خواستگاری رفته ايد  و خانواده دختر مي گويند طرف خيلی مؤدب است ؛می خواهيد بدانيد واقعا همينطور است يا نه . نظريه استنباط متناظر جونز و ديويس چهار راه برای شناخت عميقتر طرف معرفی مي کند. در اين مورد چه گونه مي توان به تشخيص رسيد؟ (4نمره)

  6. فرض کنيد يکی از دوستان درسخوان شما اين امتحان را (خدای ناکرده) خراب کرده است. با توجه به نظريه های مختلف اسناد(به خصوص نظريه سه بعدی واينر) چگونه مي توانيد نمره پايين او را توجيه کنيد؟ (4نمره)

  7. طرح ذهنی ارائه شده  از يک روحانی در فيلم "مارمولک" شامل چه ويژگيهای درونی،وضع ظاهری و رفتارهاي بيرونی است؟ (2نمره)

  8. با استفاده از ديدگاه "نظريه نا آشکار شخصيت" کدام ويژگيها را همايند روحانی بودن مي دانيد؟ (2نمره)

  9. چه تصورات قالبی در باره روحانيت وجود دارد؟سو گيری توافق کاذب در شکل گيری اين تصورات چه نقشی دارد(2نمره)

/ 0 نظر / 7 بازدید