شهادت و گواهي:

شهادت و گواهي, نقل قول هايي در داخل يا خارج از يك متن هستند كه بويژه براي حمايت از يك سياست, عمل, برنامه يا شخصيت مورد نظر ذكر مي شوند. در اين تکنيک آوازه و شهرت يا نقش فرد (كارشناس, چهرة مورد احترام و غيره) مورد استفاده قرار مي گيرد. شهادت و گواهي, تأييد رسمي يك فرد يا مقام محترم را بر روي پيام تبليغاتي قرار مي دهد. اين ويژگي در تلاش براي ايجاد اين امر بكار مي رود كه مخاطب مورد نظر خود را با آن مقام يكسان بداند يا باورها و ايده هاي آن مقام را به منزلة باورهاي خود بپذيرد. انواع گوناگون شهادت و گواهي در زير ذكر شده اند:

  • تأييد رسمي:

-مقام مورد نظر كه به او استناد مي شود بايد تأكيد كند كه مفهوم, عمل يا اعتقادي كه به او نسبت داده شده است را پيش از اين تاييد كرده است.

سه عامل در اين مورد دخيل هستند:

1.مهارت و لياقت: مردم به مقامي اعتماد دارند كه توانايي و كارآئي قابل توجهي را در حوزة كاري خود نشان داده است. اين مهارت بايد با موضوع گواهي و تأييد در ارتباط باشد.

2.همسان و همراه با مخاطب: مردم نسبت به مقامي كه با او پيوند و ارتباط مشترك دارند, اعتماد بيشتري دارند. براي مثال سرباز نسبت به افسري كه همراه با او تجارب مشقت بار را ديده است, زودتر اعتماد مي كند و نسبت به يك مقام غير نظامي ديرتر اعتماد مي كند.

3.جايگاه قدرت:‌ جايگاه رسمي قدرت - براي مثال رئيس دولت- فرمانده بخش و غيره, مي‎تواند اعتماد را در ارائه گواهي و تاييد القاء كند. اشياء غير جاندار مي تواند در ابزار گواهي و تاييد به كار برود. در اين گونه موارد, مبلّغ درصدد است ويژگيها و حالات فيزيكي يك شيء غيرجاندار را به پيام منتقل كند. براي مثال”‌ صخره ” يك نوع شيئي غيرجاندار است كه قدرت را تداعي مي كند.

  • منابع فردي شهادت و استناد به قدرت:

1.رهبران دشمن:‌ مخاطب مورد نظر به طور كلي ارزش زيادي را به رهبران نظامي رده بالاي خود به عنوان مبلغ اطلاعات مي دهد.

2.سربازان هم رده: سربازان به خاطر تجربه مشتركي كه دارند, پيوند رفاقت را تشكيل مي‎دهند. در نتيجه افرادي كه در نيروهاي مسلح هستند تمايل دارند نسبت به آنچه كه سربازان ديگر مجبور به گفتن هستند, توجه صميمي مبذول دارند.

3.رهبران مخالف: گواهي و شهادت رهبران كشور مخالف, ارزش ويژه‎اي در پيام‎هايي دارد كه اهداف و مقاصد جنگ را براي نظارت و سرپرستي كشور دشمن, پس از تسليم آنها, ترسيم مي‎كنند.

4.انديشمندان,‌ نويسندگان و ديگر شخصيت هاي مشهور:‌ سخنان افراد غيرنظامي, كه در نزد مخاطب مورد نظر به عنوان انديشمندان مشهور,‌ نويسنده, دانشمند,‌ مفسر و غيره شناخته شده هستند, اغلب مي‎تواند به گونه اي مؤثر در پيام‎هاي تبليغاتي مورد استفاده قرار بگيرد.

  • منابع غيرفردي شهادت و استناد به قدرت:‌

-نهادها,‌ ايدئولوژي‎ها,‌ پرچم‎هاي ملي,‌ موضوعات ديني و ديگر منابع غيرفردي اغلب مورد استفاده قرار مي گيرند. آيين‎ها, عقايد,‌ اصول يا احكام‎هاي مورد نظر و ديگر چهره‎هاي مردمي, مي توانند گواهي‎ها و استنادهاي تبليغاتي مؤثري ايجاد كنند.

  • عواملي كه در اين ويژگي مورد توجه قرار مي‎گيرند:

1.باورپذيري: گواهي و شهادت بايد در نزد مخاطب مورد نظر, باورپذير باشد. احترامي كه مخاطب مورد نظر براي يك مقام قائل است,‌ همواره يك شهادت باورپذير را به تبليغ مؤثر تبديل نمي كند.

2.شهادت‎ها و گواهي‎هاي دروغين:‌ هرگز شهادت دروغ به كار نبريد. شهادت‎هاي كاملاً‌ انتخابي بله اما استفاده از اكاذيب (شهادت‎هاي ساختگي, دروغ) هرگز. شهادت‎هاي ساختگي يا دروغين به شدت آسيب پذير هستند زيرا عدم صحت و اعتبار,‌ به چالش كشيدن و بي اعتبار كردن آنها را آسان مي سازد.

  • حقايق غيرقابل باور:‌

اوقاتي وجود دارد كه حقايق غيرقابل باور نه تنها مي‎توانند بلكه بايد مورد استفاده قرار بگيرند.

از جمله اين مواقع, مي توان به موارد زير اشاره كرد:‌

1.زماني كه مبلغ اطمينان دارد يك رويداد واقعاً‌ مهم و حياتي روي خواهد داد.

2.يك رويداد فاجعه آميز يا يك اهميت راهبردي يا تاكتيكي برجسته كه از نظر دشمن نامطلوب است,‌ روي داده است و اخبار آن از ديد مردم يا سربازان دشمن,‌ پنهان مانده است.

3.دولت دشمن رويدادي را كه براي آرمان خود زيانبخش مي‎داند, تكذيب كرده يا پوشانده است.

oنکته مهم:اثر دو منظوره ( اثر دو جانبه‎اي كه مي‎تواند تحميق فرد يا گروه را دنبال كند)

اين تكنيك اثر دو جانبه دارد. اين تكنيك اعتبار مبلّغ يا مبلّغ جبهه خودي را افزايش مي‎دهد در عين حال,‌ اعتبار دشمن را در نزد مخاطب مورد نظر كاهش مي‎دهد.

ضروري است كه مبلغان هنگام استفاده از اين تكنيك, به اطلاعات و تسهيلات طبقه بندي دسترسي داشته باشندتا از لطمه زدن به ديگر عمليات يا طرح هاي حساس خودي جلوگيري شود. با وجود آنكه چنين اخباري از نظر مردم دشمن غير قابل باور خواهد بود اما مبلغ (مسوول تبليغات) بايد اين اخبار را به طور كامل به نمايش در آورد يا به عبارتي به اين اخبار بپردازد. به رغم تلاش هاي دولت براي پنهان كردن اينگونه اخبار,‌ اين رويداد و اهميت آن بايد در نهايت در نزد مردم دشمن شناخته شود. مردم به ياد خواهند آورد كه اين اخبار باور نكردني از منابع ما بدست آمده است.( مبلغ در فراخوان اين فرآيند كمك خواهد كرد). آنها همچنين نيرنگ دولت خود را به ياد خواهند آ‎ورد . نخستين لازمه كاربرد اين تكنيك آن است كه حقيقت باور نكردني منتشر نشده بايد يا به طور يقين به واقعيت تبديل شود.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
طرفدار

سلام..وبلاگ توپ و خيلی باحالی داری..عين خودت...به ما سر بزنی خوشحال ميشم..منتظرم ها!! يادت باشه من سر زدم.