پست های ارسال شده در آبان سال 1386

درس نظريه های فرهنگی

  باسمه تعالی  درس نظريه های فرهنگی  متن :  cultural theory:An introduction(Philip smith)  درآمدی برنظريه فرهنگی (فيليپ اسميت) نظريه کلاسيک : مارکس/دورکيم/وبر/زيمل وحدت اجتماعي          :پارسونز ايدئولوژي        ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 176 بازدید