امروز جلسه پيش دفاع رساله ام با حضور اساتيد راهنما آقايان دكتر معتمد نژاد و دكتر محسنيان راد و استاد مشاور آقاي دكتر حميد مولانا برگزار مي شود.

 

متون روابط بين المللي از توجه به بنيادهاي فرهنگي خالي نيست. واکر[1]شواهدي فراهم کرده است که نشان مي‌دهد نويسندگاني چون اف.اس.سي نوردروپ[2] و آدا بوزمن[3] ، هدلي بول[4]، مايکل دونِلن[5] و ديگران، فرهنگ را به عنوان جنبه‌اي بسيار جدي از روابط بين المللي مطالعه کرده‌اند. آنها به مسئله تفاوت فرهنگي توجه نموده و نظام بين المللي را بعنوان نوعي خاص از«جامعه سياسي»[6]تحت عنوان «جامعه بين المللي»[7]مورد مطالعه قرار داده‌اند (Walker,1990:7). جامعه بين المللي در ديدگاه‌اين گروه از انديشمندان عبارت است از «گروهي از دولتها (يا جوامع مستقل سياسي) که نه تنها يک نظام را تشکيل ميدهند بلکه از طريق گفتگو و توافق، قواعد و نهادهاي مشترکي را براي رفتار و روابط ايجاد کرده‌اند و منافع خود را در حفظ اين ترتيبات تشخيص داده‌اند» (رابرتسون، 1380: 258)؛ اگر چه نظام بين المللي فراتر از نظام ملي – که مبتني بر هويت مشترک در قلمرو مرزهاي سرمياني مشخص است-تلقي مي‌‌شود ولي داراي هنجارها، قوانين، قواعد نانوشته، روالهاي حقوقي و در واقع فرهنگهاي ديپلماتيک و تجاري مي‌‌باشد که در عمل مورد قبول تمام کساني است که در محيط نظام بين المللي فعاليت مي کنند. مطالعه تحليلهايي که در باره ماهيت روابط و ارتباطات بين‌المللي، حقوق بشر و تأثير آن بر شکل گيري سياست خارجي ارائه شده است نيز نشان مي‌دهد که فرهنگ - با مفاهيم مختلف آن - در اين تحليلها حضوري دائمي دارد (سليمي‌‌، 1380: 59-3).

در ميان مفاهيمي‌‌که کليت فرهنگ ملي را به عرصه روابط بين المللي منتقل کرده است «هويت» از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.


[1]. R.B.JWalker

[2]. F.S.C.Northrop

[3]. Adda Bozeman

[4]. HedleyBull

[5]. MichaelDon élan

[6]. Political Community

[7]. International Community

 

/ 0 نظر / 10 بازدید