گزارش نویسی در دیپلماسی عمومی

نمونه گزارش های اداری در زمینه عملکرد دیپلماسی عمومی یک کشور در کشور دیگر را در لینک پیوست ملاحظه می کنید.

http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2013/0105/ca/rapalyea_uspd.html

 

این گزارش به رابطه آمریکا و برزیل اختصاص دارد و دارای بخش های زیر است:

خلاصه

افکار عمومی مردم برزیل نسبت به آمریکا

زمینه های مشترک

فعالیت های دیپلماسی عمومی آمریکا در برزیل

راهبرد جاری دیپلماسی عمومی امریکا در برزیل

مخاطبان

برنامه ها

تجزیه و تحلیل

مسئله تامین مالی

سهم مالی دولت و بخش خصوصی برزیل

آینده نگری

اهمیت راهبردی برزیل در نیمکره غربی

نتایج و پیشنهادها

منابع و مآخذ

Ibluestar

 

Bibliography

http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2013/0105/ca/rapalyea_uspd.html

/ 0 نظر / 16 بازدید