تكنيكهاي تبليغات

چند سال پيش در خبرگزاری جمهوری اسلامی درسی را تحت عنوان تکنيکهای تبليغاتی در رسانه های خبری ارائه کردم. حالا که در آستانه انتخابات بازار تبليغات نيز رونق گرفته است مناسب ديدم برای اگاهی علاقمندانُيادداشتهای آن درس را به تدريج در اين صفحه قرار هم .اين تذکر را هم لازم می دانم که متاسفانه اين تکنيکها فارغ از بار اخللاقی آن بکار گرفته می شود.

 

تكنيك‌هاي تبليغات رامي‌توان طبق الگوي زير طبقه‌بندي کرد:

- تكنيكهايي كه مضمون خود آشكار يا خود معرف دارد:

براي تشخيص ويژگيهاي اين نوع تبليغات هيچگونه اطلاعات اضافي ضرورت ندارد. تكنيك‌هاي اهانت و استفاده از شعارها داراياين ويژگي هستند.

-تکنيکهايي که شناخت آن مستلزم اطلاعات اضافي است:

براي تشخيص اين تكنيك لازم است كه هدف مورد نظر يا تحليلگر ، اطلاعات اضافي داشته باشد. دروغگويي نمونه‌اي از اين تكنيك است. مخاطب يا تحليلگر براي دانستن اينكه آيا به او دروغ گفته شده يا خير، بايد اطلاعات اضافي داشته باشد.

- تکنيکهايي كه تنها پس از بازدهي ، آشكار مي شود:

تغيير آهنگ كلام نمونه اي از اين تكنيك است. تا زماني كه ميزاني متنوع و گوناگون از تبليغات مورد توجه قرار نگرفته است، مخاطب و تحليلگر هيچكدام نمي‌توانند به اين نكته پي ببرند كه تغيير آهنگ كلام روي داده است.

- تکنيکهايي كه  استدلال در آن مورد استفاده قرار گرفته است:

استدلال، دليل يا رشته‌اي از دلايل است در پاسخ به اين سوال كه چرا مخاطب بايد به روشي خاص رفتار كند، بينديشد يا فكر كند. استدلال به طور ضمني يا تلويحي بيان مي‌شود.

/ 3 نظر / 7 بازدید
عادل

سلام من اينجا بودم به اين دو جا اگر سر بزنيد متشكرمhttp://chappar.blogspot.com

جامه بزرگ.ش

در هر جامعه یی مردم ان جامعه به نوابغ وروسنفکران ودرد آشنایان وخدمتگذاران راستین دلبسته اند تا باتدابیر صحیح خود به مردم خدمت کنند به شکلی که عدالت نسبی اجرا شود وخدمتگذاران واقعی ملت مشروعیت خود را از طریق انتخابا ت صحیح کسب می کنند تا مشکلات ونیازهای مردمرا برطرف وهمچنین تدبیر درست جهت پیشرفت ملت خود به عهده داشته باشند اما در این بین همه نقش خدمتگذاری را به خوبی انجام نمی دهند وبیشتر در صدد کسب منافع بیشتر وحفظ منافع خود است شاید بشود گفت حفظ منافع با زیر پا گذاشتن حقوق عده ایی از مردم همراه خواهد بود که شاید به ظاهر از آنها استفاده شده بدون اینکه منافع آنهاحفظ شود حتی به نوعی با زیر پا گذاشتن حقوق آنها همراه می شود در دنیایی که تدابیر فقط جهت حفظ منافع حتی اگر مشروع هم نباشد بکار برده می شود گاهی به دیگران به نوعی وسیله کسب منافع نگاه می شود

جامه بزرگ.ش

وسیله تا وقتی ارزش دارد که در جهت حفظ منافع باشد در غیر اینصورت محکوم وگاهی هم مجرم می شوند تا دلیلی برای کنا رگذاشتن پیدا شود اما جای تاسف بیشتر آنکه از منافع مردم برای منافع خود بشکلی موجه استفاده می شود است چنان افرادی معلوم نیست چگونه مشروعیت خود را کسب کرده ومی کنند وچگونه خدمتگذارانی هستند تا دلبستگی مردم کسب کنند مردم امیدوارند چنانچه مواردی که با پارتی بازی افرادی بدون اینکه شایستگی کاری را داشته اند به استخدام درآمده اند را برشمارید شایسته است با چنین افرادی