نمونه پاسخ ها(2)

سؤال دوم:

الف- کدام  مراحل دورانی تحقیق کیفی در این پژوهش رعایت شده است؟ 1نمره

1) مرور تحقیقات و مطالعات پیشین  2) ایجاد زمینه های لازم برای تدوین سوالات تحیق  3) شروع تحقیقات و کنار گذاشتن مفروضات قبلی  4) فرایند طرح سوال و گردآوری اطلاعات  5) تحلیل و نتیجه گیری  6) دسته بندی نتایج یا یافته ها و مقایسه نتایج با نتایج مطالعات و نظریات پیشین و مؤید پیدا کردن برای نتایج خود.

مراحلی که رعایت نشده است: ادامه دادن فرایند تحقیق پس از کشف یافته ها و مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین با طرح سؤالات جزئی تر و دقیق تر. عدم طرح یا تولید نظریه

ب – انواع سوالهای تحقیق را در مقاله مشخص کنید؟1 نمره

سوالات تشریح وضعیت:

از این که نوزاد شما در بخش مراقبت های ویژه بستری است چه احساسی دارید؟

از روزی که نوزادتان در بخش مراقبت ویژه بستری شده است با چه مشکلاتی مواجه شده اید؟

در این مدت چه افراد یا افرادی به شما کمک کردند؟

مادرانی که فرزندشان در این بخش بستری است چه احساسی دارند؟

سوالات تشریح فرایند: ندارد.

سوالات مولد:

آیا می توانید بیشتر توضیح دهید؟ (تشویق به بیان بیشتر و آزادانه تجارب)

آیا شما هم همین احساس را دارید؟ یا همین مشکلات را تجربه کرده اید؟

... به یک شکل دیگر:

سؤال اصلی:

مشکلات مادران دارای نوزاد نارس چیست؟

سؤال فرعی:

احساسات مادران دارای نوزاد نارس چیست؟

در این مدت چه افراد یا افرادی به شما کمک کردند؟

ج – چرا این روش نمونه گیری برگزیده شده است؟ چگونه به اشباع رسیده است؟ 1 نمره

چون در این تحقیقات به بیان تجربیات، مشکلات، نحوه برخورد مادران با این مسائل، پی بردن به لایه های ذهنی مادران، احساس همدلی برای کسب اطلاعات تحقیق مطرح بوده است تحقیق کمی جایی ندارد و همه موارد از ویژگی های تحقیق کیفی است. چون نمونه ها کم و با ویژگی های خاص می باشد لذا از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. این ویژگی ها عبارتند از: مادرانی که تجربه داشتن نوزاد نارس را داشتند و زمان زیادی از بستری شدن نوزادشان نگذشته باشد و توانایی برقراری ارتباط و بیان تجربیات را داشته باشند و از شرایط روحی مناسبی برخوردار باشند و ایرانی باشند.

این تحقیق پیش زمینه نداشته و اولین تحقیق محسوب می شود بنابراین برای اتمام اطلاعات مورد نیاز و پایان تحقیق روند قبلی وجود نداشت. بنابراین مصاحبه های نیمه ساخت یافته آن قدر ادامه پیدا کرده تا جایی که داده های گذشته تکرار شده و داده جدیدی کشف نشده است. در نتیجه تحقیق به اشباع رسیده و فرایند تحقیق پایان یافت. بنا بر مسائل گفته شده تعداد نمونه از ابتدا قابل پیش بینی نخواهد بود.

د- رفت و برگشت میان تحقیق و نظریه چگونه انجام شده است؟ 1 نمره

ابتدا مطالعات و نظریات پیشین در کشورهای دیگر را بررسی شده و مبنایی برای طرح سوالات و آشنایی با موضوع شکل می گیرد. در هنگام شروع تحقیقات مفروضات اولیه کنار گذاشته می شود و بدون پیش فرض وارد فرایند گردآوری و تحلیل داده ها می شود. در ادامه بین داده های جمع آوری شده و مفروضات رفت و برگشتی صورت می گیرد. همچنین پس از گردآوری اطلاعات و تحلیل  دسته بندی نتایج، نتایج تحقیق خود را با مطالعات و نظریات پیشین مقایسه می کند.

مرور مطالعات و نظریات/ شروع فرایند تحقیق بدون پیش فرض / رفت و برگشت بین داده های جمع آوری شده و مفروضات/ مقایسه نتایج با مطالعات و نظریات

/ 0 نظر / 10 بازدید