فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

آزمون درس ارتباطات ميان فردی ، گروهی و عمومی
ساعت ٥:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

باسمه تعالی

سوالات آزمون درس ارتباطات ميان فردی ، گروهی و عمومی

 مدرسه علميه عالی نواب

مشهد- خرداد 1385

منبع:

کتاب مديريت ارتباطات، ری ام برکو و ديگران ،ترجمه محمد اعرابی و داود ايزدی ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران:1380.

 

  1. يک پنجره جوهاری برای خود رسم کرده و آن را پر کنيد.
  2. برای تقويت مهارتهای گوش دادن در دوران طلبگی چه راه کارهايي پيشنهاد مي کنيد؟
  3. دو نمونه از کاربرد زبان مضاعف را در محاوره های سياسی – مذهبی ايران ذکر و تحليل کنيد.
  4. از نظر ارتباطات غير کلامی ، پوشيدن لباس روحانيت چه انتظارات فرهنگی را به دنبال دارد؟
  5. همسر ديپلمه يکي از دوستان طلبه شما پس از گذشت مدتی از زندگی مشترک و تولد دو فرزند تصميم گرفته به تحصيلات خود ادامه دهد .دوستتان در اين زمينه با شما مشورت مي کند . با استفاده از نظريه سيستمهای کارامد و سيستمهای  ناکارامد ارتباطی  او را راهنمايي کنيد.
  6. سوار يک ماشين شخصی شده ايد ،صندلی عقب نشسته ايد راننده بعد از شما دو خانم را با پوشش نامناسب  سوار می کند و نوار نامناسبی هم پخش می کند؛ با استفاده از روش دسک برای حل تعارض پيش آمده چه می گوييد / می کنيد؟
  7. شما را برای امامت يک مسجد به يک محله شهری که برای شما ناشناخته است اعزام کرده اند فقط می دانيد در آن محل ميان جوانان بسيجی و هيئت امنای مسجد اختلافاتی هست که منجر به کنار رفتن امام جماعت قبلی شده است ؛ يک ماه وقت داريد تا  به کار  مسجد سر و سامان بدهيد  دو سناريوی خوش بينانه و بد بينانه در مورد تعامل مسجديان با شما و يکديگر را طرح کرده  و شيوه خود را در مديريت گروه با تکيه بر الگوی برکو – والوين- والوين در هر دو مورد ارائه کنيد.

 

 

موفق باشيد