فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

برای پنجاه سالگی استاد دکتر يونس شکر خواه
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

  وقتی اولين روز چهل سالگی مرا لمس کرد لرزشها و لغزشهای خود را به وضوح درک کردم.حالا پنجاه سالگی با انسان چه می کند نمی دانم.

متاسفانه در کشور ما رشته ارتباطات به حيطه های ارتباطات جمعی محدود شده و بيشتر با رويکرد جامعه شناسانه مورد مطالعه قرار می گيرد حال آنکه رويکرد روان شناسانه  يکی از  بنياد های اصلی رشته ارتباطات  است و بسيار هم پر طرفدار و تاثير گذار است.

متخصصان ارتباطات انسانی از جمله به ما آموزش می دهند چگونه در ميان سالی شاداب بمانيم يا به قولی:

How to Grow Old Without Feeling Old

 آنها يازده نکته را ياداوری می کنند

 1. Keep age in perspective.
 2. Live and enjoy each day.
 3. Don't waste your time thinking that you're too old to do this or that.
 4. Take care of your body.
 5. Don't look back.
 6. Keep your mind alert.
 7. Keep up with the news. 
 8. Find ways to interact.
 9. Stay positive.
 10. Regularly, do something different.
 11. Join a group, club, or volunteer at a library or senior center.

 

حال معلوم می شود چرا استاد و دوست گرامی دکتر يونس شکرخواه  جوان مانده است (البته به جز بند چهارم).

 او از آن دسته معلمانی است که چون با خودش ارتباطی روان و صميمی برقرار کرده می تواند حتی در ميان سالی هم محور  دانشجويان و همکارانی باشد که  او را صميمانه دوست دارند.

 راز موفقيت و محبوبيت او خود شناسی و خداشناسی است.