فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

سرشت نمادين عاشورا
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:
سرشت نمادين عاشورا 

عاشورا واقعيتي تاريخي و در عین حال مراسمي فرهنگي است ؛ پژوهشگران، همواره در پي كشف حقيقت تاريخي عاشورا هستند حال آنكه مردم چهره فرهنگي آن را هرساله مي آفرينند.

عاشوراي تاريخي دست مايه اي روايي است براي عاشوراي فرهنگي كه سرشتي بس نمادين دارد. راز ماندگاري سنت و مراسم عاشورا در همين رمز آگين بودن پيامها است كه بي واسطه زبان و گوش و فقط از مسير چشم و هوش بر دل مي نشيند و بر زخم جان، نمك عاطفه مي پاشد.

 مردم عاشورا را به سه رنگ آميخته اند؛ سبز و سرخ و سياه.

سبزي از آنِ خاندان ايستاده در زنجير ،سرخي از آنِ شهيدان فتاده درنخجير و سياهي از آنِ عزاداران نشسته به انتظار براي انتقام  با ضربه شمشير.

 پيراهن سيه فام، لباس فرم اين سپاه است و هر كه در محرم سياه مي پوشد ،نام خود را در  لشگر حسيني ثبت كرده است.

آيا تا به حال دسته اي را به ستون دو به صف ديده ايد؟ دسته هاي عاشورايي ستوني نظامي است كه عزاداران(سربازان)حسيني را با ضرباهنگ طبل و سنج از حسينيه به صف كرده و به رژه مي برد تا در هر كوي و برزن  نداي هل من ناصر سر دهند ؛خانواده ها را فرا خوانند و خيابانها را به رزمگاه بدل كنند.دسته هاي حسيني هر ساله در همين خيابانها از ميان كودكان وجوانان و سالخوردگان سربازگيري مي كنند؛ آنگاه كه دسته با ياراني جديد  به خيمه عزا باز مي گردد،با شوري روحاني در رقص عشق غرقه و سرمست مي شود.جوانان بر سر و صورت مي زنند و چونان مجنوني دل از كف داده،سرود سرگشتگي مي خوانند ؛مگر نه آنكه كربلا ي دلها غوغا و حسين عاشقان تنهاست امروز.