فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

آزمون مديريت فرهنگی و امنيت ملی
ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

درس:مديريت فرهنگي و امنيت ملی

مدرس:دکتر حسام الدين آشنا

  • به هر سؤال در قالب يک مقاله کوتاه تايپ شده 600 تا 800 کلمه اي پاسخ دهيد.
  • در هر پاسخ بايد علاوه  بر ارجاع به حداقل 3منبع مرتبط و معتبر ،نظرات و استدلالهاي دانشجو به گونه اي دانشورانه منعکس شود.
  • استفاده از کليه مقالات و فصول ارائه شده توصيه مي شود.
  •  نسخه کتبی تایپ شده در جلسه امتحان  و نسخه الکترونيک به آدرس ashna@isu.ac.ir ارسال مي شود.

 

1.  مسئله تعامل فرهنگ تهرانی با پديده غذاهای سريع (fast food)را با استفاده از نظريات روژه باستيد و مدل مربوط به رابطه  ميان تماس فرهنگي ،تغيير فرهنگي و فرهنگ پذيري    نقد و بررسي كنيد.

2. اگر گروهی  بخواهد با توجه به ديدگاههاي لويي آلتوسر در باره  "قرائت معطوف به عوارض ساختاري" به "شالوده شكني" ايدئولوژي حاكم در كشوربپردازد، براي تحقق خواسته خود چه مسير و مراحلي را طي مي كند.

3. حال فرض كنيد شما مشاور فرهنگي دولت هستيد ومي خواهيد با تكيه بر نظريه "هژموني فرهنگي"آنتونيوگرامشي ،راهبردي براي مقابه با گروه مذكور در سوال قبل طراحي كنيد. راهبرد پيشنهادي شما بر چه مفاهيم و اصولي مبتني خواهد بود.

4. به نظر شما مهمترين تهديدات ، آسيبها و فرصتها در حوزه پاره فرهنگهای قومی و مذهبی براي امنيت سياسي و فرهنگي ايران چيست؟ دلايل خود را ذكر بفرماييد.

                                                                                           موفق باشيد