فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

امتحان ارتباطات بين المللی و ميان فرهنگی
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

باسمه تعالي

دانشکده صدا و سيما

آزمون درس ارتباطات بين المللي و ميان فرهنگي

  

  • به هر سؤال در قالب يک مقاله کوتاه تايپ شده 600 تا 800 کلمه اي پاسخ دهيد.
  • در هر پاسخ بايد علاوه  بر ارجاع به حداقل 4 منبع مرتبط و معتبر ،نظرات و استدلالهاي دانشجو به گونه اي دانشورانه منعکس شود.
  • استفاده از کليه مقالات و فصول ارائه شده توصيه مي شود.
  • حداکثر زمان تحويل پاسخها روز برگزاری امتحان پايانی است.
  •  نسخه کتبی تایپ شده در جلسه امتحان  و نسخه الکترونيک به آدرس ashna@isu.ac.ir ارسال مي شود.
  1.  عامل کنترل در جريان بين المللي اطلاعات از ديدگاه الگوي همگرا چه تعاريف و انواعي دارد.اخبار خارجی صدا و سيما را از اين منظر مورد نقد و بررسی قرار دهيد. 
  2. جريان جهانی کالاهای فرهنگی دارای چه ويژگيهای ساختاری است؟ در اين ساختار حاکم سينمای ايران براي مواجهه با واردات فيلمهای سينمايي و رقابت در بازار جهاني با چه چالشها و فرصتهايي رو برو است.
  3.  چه تفاوتهايي ميان توريسم و انواع ديگر ارتباطات بين فرهنگی وجود دارد؟مشکلات اصلی ايران در زمينه گسترش  انواع ارتباطات بين فرهنگی کدام است؟
  4.     با توجه به چهارچوب مفهومی "مدل کانالها و انواع جريان بين المللي اطلاعات" و مباحث کلاس؛ مهمترين چالشهاي فعلي ايران در زمينه ارتباطات بين المللي و بين فرهنگي  در هر يک از محورهای ارتباطی و تکنولوژی چيست؟