فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

 
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

اهانت

اين تكنيك تلاش مي كند از طريق برچسب زدن ، فرد يا گروه هدف را به عنوان پديده اي ترس آور، نفرت زا و نامطلوب معرفي کند و از اين طريق تعصب ها و جانبداري ها را در مخاطب برانگيزد.

انواع اهانت :

- اهانت مستقيم زماني بكار مي رود كه مخاطب داراي حس همدردي يا بي طرفي است. اين يك حمله ساده و مستقيم به مخالف يا ايدة مخالف است.

- اهانت غير مستقيم زماني بكار مي رود كه اهانت مستقيم خصومت مخاطب را برانگيزد . در اين روش, شدت حمله کمتر از اهانت و بيشتر از زخم زبان ( كنايه) است. طعنه و استهزاء در اين تكنيك جاي مي گيرد. كاريكاتورها, تصاوير و عكس ها اغلب با تأثيري فوق العاده, در اهانت مورد استفاده قرار مي گيرند.

خطرات جانبي اهانت:

اهانت در مقياس گستردة خود ممكن است متضمن اين نكته باشد كه مبلغ حس اعتدال و توازن خود را از دست داده است يا اينكه نمي تواند يك مبارزة مثبت تبليغاتي را رهبري كند. مبلغ بايد پيش از استفاده از اين تكنيك مزيت هاي مورد انتظار را با نتايج احتمالاً زيانبخش مقايسه كند. بهترين حالت , پرهيز از كاربرد اين ابزار است. مانع مهم در برابر اين تکنيک همگرايي گروهها در مقابله با بيگانه است. براي مثال, اعضاي يك گروه ممكن است از يكي از رهبران خود بيزار و يا حتي متنفر باشندو بطور علني از او انتقاد كننداما اگر هر فرد خارج از گروهسخنان تحقيرآميزي عليه آن رهبر بيان و از او انتقاد کند خشم اعضاي گروه را برانگيزد.