فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

 
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

انتخاب بد نه بدتر ( دفع افسد به فاسد):

ويژگي اين تكنيك اذعان داشتن به اين امر است كه شايد عملكرد اتخاذ شده نامطلوب باشد اما هرگزينه ديگري بازده به مراتب وخيم تري را ايجاد خواهد كرد. اين تكنيك به طور كلي براي توضيح ضرورت فداكاري يا توجيه اعمال به ظاهر خشن به كار مي رود كه مخاطب مورد نظر را آزرده يا آزاديهاي فردي را محدود مي كند. نسبت دادن تقصير و سرزنش به دشمن به خاطر وجود شرايط نامطلوب يا بازدارنده، معمولاً با اين تكنيك همراه است.

 

انتقال:

ويژگي اين تكنيك نسبت دادن خصوصيات مثبت يا منفي ( ستايش يا سرزنش) يك فرد، ماهيت ، موضوع يا ارزش ( شخص، گروه، سازمان، كشور، ميهن پرستي و غيره) به ديگري است با اين هدف كه طرف دوم را مقبول‌تر يا بي ارزشتر كنيم. اين تكنيك به طور كلي براي انتقال تقصير (سرزنش) از يك عضو به عضو ديگر، بكار مي رود. اين تكنيك واكنش احساسي را برمي انگيزد.