فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

 
ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

باسمه تعالي

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامي،فرهنگ و ارتباطات

دوره دکتري فرهنگ و ارتباطات

درس ارتباطات ميان فرهنگي و  بين فرهنگي

متن درسي:

 • william B. gudycunst,Bella mody,Handbook of international and intercultural communication,2nd edition,sage,2002.

 1. ارتباطات فرهنگي(مفاهيم و پيشينه)
 • اصطلاح شناسي
 • کاربردهاي اوليه

 • شوارتز:اجتماعي شدن ارتباطي

http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft1p300479/

 • Øباختين:گونه هاي سخن

Øhttp://www.utexas.edu/utpress/excerpts/exbakess.html

 • کاربرد معاصر

Øفيليپسن:چشم انداز ارتباطات فرهنگي

 • رشته هاي مرتبط:

Øهايمز و ترنر:مردم شناسي ارتباطات: اشکال ارتباطي در اعمال فرهنگي(اسطوره/مناسک/درام اجتماعي)

Øhttp://www.erudit.org/revue/meta/2000/v45/n4/001891ar.pdf

Øhttp://portal.acm.org/citation.cfm?id=572040

Øکوشمن:نظامهاي ارتباطات فرهنگي

Øhttp://portal.acm.org/citation.cfm?id=133213

Øويليامز:مطالعات انتقادي ارتباطات و فرهنگ

 • Gerry Philipsen:cultural communication

2.نظريه هاي ارتباطات ميان فرهنگي

 • نظريه هاي مرتبط باابعاد متغير فرهنگي
 • Øنظريه هاي جاري:
 • oبعد فرد گرايي/جمع گرايي
 • oبعد پرهيز از عدم قطعيت
 • oبعد فاصله قدرت
 • oبعد مردانگي/زنانگي
 • Øنطريه جايگزين:
 • oبعد پويايي
 • oبعد همگرايي
 • oبعد شهامت
 • oبعد نظم اخلاقي
 • نظريه هاي مرتبط باجايگاه متغير فرهنگي در ارتباطات

Øتينگ تومي:نظريه مذاکرات چهره به چهره(fnt)

http://personal.anderson.ucla.edu/richard.goodman/c4web/Mindful.htm

Øکيم:نظريه موانع محاوره(cct)

Øبرگون:نظريه پيش بيني خشونت(evt)

Øگودي کانست:نطريه مديريت اضطراب/عدم قطعيت(aut)

Øويليامز:نظريه تطابق ارتباطي(cat)

 • William B.Gudycunst & Carmen M.Lee:Cross- cultural communication theories

3.زبان و ارتباطات کلامي ميان فرهنگهاي مختلف

 • نسبيت و مطلق انگاري زبان شناختي

Øساپير /ورف/بواس:جبرگرايي زبان شناختي: تقدم زبان بر انديشه

Øواسن/لاکي:دانش شناختي:تقدم انديشه بر زبان

 • نسبيت کارکردي

Øمردم نگاري سخن گويي: ساندرز/پالمر/هايمز/کينان

Øزبان و زمينه :برنشتاين:زبان طبقاتي/هال:زبان پر زمينه و زبان کم زمينه

 • تفاوت در کاربرد زبان ميان فرهنگها

Øکاربرد زبان در فرهنگهاي شرقي

Øکاربرد زبان در فرهنگهاي غربي

 • Tae-seop lim:Language and verbal communication across cultures

4.ارتباطات غير کلامي ميان فرهنگهاي مختلف

 • ابعاد فرهنگي ارتباطات غير کلامي
 • نزديکي و قرب جوار
 • فردگرايي/جمع گرايي
 • جنسيت
 • فاصله قدرت
 • پرهيز از عدم قطعيت
 • پر زمينه/کم زمينه
 • Peter A.Andersen & others:Nonverbal Communication across cultures

5.تاثيرات فرهنگ بر اظهار و ادراک احساسات

 • اظهاراحساسات ميان فرهنگها
 • Øداروين:اظهاراحساسات در حيوان و انسان
 • Øتامکينز:مطالعات عموميت گرا در مورد گونه هاي شش گانه اظهار احساسات: عصبانيت/انزجار/ترس/خشحالي/ناراحتي/تعجب
 • Øاِکمن و ايزارد: مبتني بودن اظهار احساسات بر قواعد فرهنگي
 • Øتشابه عمومي بروزاحساسات در چهره
 • Øتفاوت بروز احساسات ميان فرهنگها: بروزخودبخودي در کودکي و بزرگسالي/گزارشهاي شخصي بروز احساسات
 • ادراک احساسات ميان فرهنگها

Øتشابهات فرهنگي در قضاوتهاي احساسي

Øتفاوتهاي فرهنگي در قضاوتهاي احساسي

 • David Matsumoto & Others: Cultural Influences On the Expression and Perception Of emotion

6.شناخت و انفعال در روابط ميان فرهنگي

 • نفوذ شناخت و انفعال در تعاملات ميان فرهنگي
 • عوامل زمينه اي مربوط به روابط ميان فرهنگي
 • عوامل شناختي مربوط به روابط ميان فرهنگي
 • Øقوم محوري
 • Øباورهاي قالبي
 • Øسوگيريهاي شناختي
 • Øهويت اجتماعي
 • انفعال و روابط ميان فرهنگي
 • Øاضطراب درون گروهي و مديريت اضطراب/ عدم قطعيت
 • Øپاسخهاي انفعالي به بي عدالتي
 • Øپيش داوري
 • Øتاثيرات خلق و خو
 • غلبه بر مشکلات مربوط به روابط ميان فرهنگي
 • Øمفاهيم و نظريه هاي شناختي
 • oقوم محوري
 • oباورهاي قالبي
 • oسوگيريهاي شناختي
 • oهويت اجتماعي
 • oابعاد تفاوت فرهنگي
 • oنظريه کنش عقلاني
 • Øمفاهيم و نظريه هاي انفعالي
 • oنظريه ترس احتمالي
 • oنظريه اضطراب و عدم قطعيت
 • oنظريه ناهماهنگي شناختي
 • oنظريه يادگيري اجتماعي
 • oنظريه همدلي
 • oنطريه ندامت اجتماعي
 • oنظريه تماس رو در رو
 • Cookie White Stephan and Walter G.Stephan: Cognition and Affect in Cross-Cultural Relations

7. نظريه هاي ارتباطات بين فرهنگي

 • نظريه هاي مبتني بر نتايج موثر
 • Øبارنت و کينکايد:نظريه همگرايي فرهنگي

http://www.rockfound.org/Documents/537/section1_02.html

 • Øگودي کانست: نظريه مديريت اضطراب/عدم قطعيت(AUM)
 • Øاواِتزل: نظريه تصميم سازي موثر گروهي
 • نظريه هاي مبتني بر تطابق و انطباق
 • Øگيلِز/گالويز: نظريه تطابق ارتباطي(cat)
 • Øالينگز وُرث :نظريه انطباق بين فرهنگي
 • Øاُربِ:نظريه هم- فرهنگي
 • نظريه هاي مبتني بر مذاکره هويت و مديريت
 • Øکوپَچ و ايماهُري:مديريت هويت(IMI)
 • Øتينگ تومي:مذاکره هويت
 • Øکوليِر و توماس:هويت فرهنگي
 • نظريه هاي مبتني بر شبکه هاي ارتباطي
 • Øکيم:نظريه شبکه ها و مهارت ارتباطات با برون گروه
 • Øيووم:تقابل شبکه هاي درون فرهنگي و بين فرهنگي
 • Øاسميت:شبکه ها و فرهنگ پذيري
 • نظريه هاي مبتني بر فرهنگ پذيري و سازگاري
 • Øکيم:فرهنگ پذيري ارتباطي
 • Øگودي کانست: نظريه مديريت اضطراب/عدم قطعيت(AUM)

 

 • William B.Gudycunst:Intercultural Communication Theories

8.مهارت ارتباطات بين فرهنگي

 • مفهوم سازي
 • مفهوم فرهنگهاي مختلف
 • Øمفهوم موثر و متناسب بودن
 • Øمفهوم کنش متقابل
 • Øدانش،انگيزه و فنون
 • فرا نظريه ها و نظريه ها

 • Øنظريه هاي قوانين پوشش
 • Øنظريه هاي سيستمي
 • Øنظريه هاي کنش انساني
 • موضوعات روش شناختي
 • موانع مهارتي در ارتباطات بين فرهنگي
 • Richard L.Wiseman:Intercultural Communication competence

9.هويت و ارتباطات درون گروهي

 • ذهني بودن هويت
 • تاثير هويت بر رفتارهاي ارتباطي
 • تاثير ارتباطات بر هويت
 • Jessica Abrams & Others:Identity and Intergroup Communication

10.ارتباطات در روابط بين فرهنگي

 • فرايند رابطه اي در ارتباطات بين فرهنگي
 • Øتغييرپذيري ميان فرهنگي
 • Øتوسعه وابستگي
 • Øفرايند ارتباطات
 • رويکرد ديالکتيک
 • Øديالکتيک رابطه بين فردي
 • Øديالکتيک ارتباطات بين فرهنگي
 • Øديالکتيک روابط بين فرهنگي
 • Ling Chen:Communication in Intercultural Relationships

11.سازگاري با فرهنگ نا آشنا

 • مفاهيم و تعاريف
 • سازگاري بلند مدت و کوتاه مدت
 • سازگاري به عنوان مشکل و سازگاري به عنوان آموختن/پيشرفت
 • شاخصها و پيش بينهاي سازگاري
 • ايدئولوژي:همسان گرايي و تکثر گرايي
 • Young Yun Kim:Adapting to an Unfamilair Culture

12.مورد شناسي تماس فرهنگي

 • تماس بين فرهنگي آمريکا وژاپن
 • تماس بين فرهنگي آمريکا و ايران
 • حسام الدين آشنا:ديپلماسي فرهنگي آمريکا در ايران