فرهنگ و ارتباطات

برای آنان که خواندن را تا حد ممکن و نوشتن را در حد ضرورت می پسندند.

 
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

 

درس ارتباطات بين المللي معاصر

مدرس:دكتر حسام الدين آشنا

وب گاه درس: http://www.madresehonline.com/CC501/index.php

تلفن مستقيم: 8094915

ساختمان قديم بلوک2اتاق1

ساختمان جديد طبقه پنجم

ashna@isu.ac.ir

1.درآمد

ارتباطات بين الملل معاصر يکي از عناوين اصلي دوره کارشناسي ارشد فرهنگ و ارتباطات است.اين درس به تجزيه و تحليل آن دسته از ساختارها،مجاري،محتواها و نهادهاي ارتباطي و معاني مشترک ميان فرهنگهاي مرتبط مي پردازد که جريان اطلاعات در سطح جهاني را تسهيل مي کند.تحليل محتواها و مجاري ارتباطات بين المللي شامل حيطه هايي چون رسانه هاي بين المللي،تصاوير بين المللي،جهاني شدن رسانه ها و فرهنگها و فناوريهاي ارتباطي مي شود. از نظر علمي همواره اين سوالات طرح مي شود:

مؤلفه هاي اصلي سيستم بين المللي چيست؟

چگونهارتباطات و رسانه ها با اين مؤلفه ها پيوند مي خورند؟

چه کساني،چرا،چگونه و با چه نتايجي بر جريان بين المللي اطلاعات تاثير مي گذارند؟

2. اهداف:

فراهم کردن زمينه درک شيوه هاي تاثير گذاري متقابل ارتباطات و نظام بين الملل بريکديگر در دوران صلح و جنگ و بحرانهاي بين المللي معاصر

درک تعامل ميان رسانه ها و فرهنگ با سياستهاي خارجي وديپلماسي

درک اين که چگونه فناوريهايي چون ماهواره ها و نظامهاي ارتباطات بين المللي مانند خبرگزاريها برانتشاراطلاعات،سرگرمي،تبليغاتو از اين طريق وصول به اهداف ملي در سرزمينهاي ديگرتاثير مي گذارد .

بررسي مسائل بحث برانگيزي چون نظم نوين جهاني اطلاعات،امپرياليسم خبري و فرهنگي،نقش تبليغات و جنگ رواني،تاثيرات رسانه ها بر تصميم سازي در سياست خارجي و جنگ اطلاعاتي.

3. ساختار ومقررات درس:

بخش اول:يازده جلسه دو ساعته هفتگي شامل مطالعه و مباحثه گروهي مقالات و فصول برگزيده

بخش دوم:پنج جلسهسميناري دوساعته براي ارائه رويکردهاي مختلف به يک مسئله توسط دانشجويان

از دانشجويان انتظار مي رود مقالات و فصول انتخابي را پيش از جلسه مقرر مطالعه کرده وخلاصه اي در حد يک دهم حجم اصلي را به صورت تايپ شده به آدرس الکترونيکي کلاس/مدرس ارسال نمايند و نسخه کاغذي را نيز در جلسه درس تحويل دهند و در کلاس نيز براي ارائه خلاصه و مباحثه در باب موضوع آمادگي کافي داشته باشند. براي هر جلسه کلاس به طور متوسط شش ساعت و براي هر جلسه سمينار 15 ساعت کار خارج از کلاس ضروري است.

4. ارزيابي و آزمونها

ارزيابي مستمر در هر جلسه انجام مي شود :

·ارائهخلاصه مقالات و فصول در هر جلسه: 15 نمره

·مشارکت فعال در مباحث کلاسي:15 نمره

·آزمون ميان ترم:20نمره

·آزمون پايان ترم:20 نمره

·ارائه دو مقاله 3000کلمه اي در دو موضوع ازموضوعات بخش پنجم يا در موضوعي که با مدرس توافق شده است:30 نمره

üدر موضوعات پيشنهادي دانشجويان بايد نوآوري،توجيه منطقي و مسئله محور بودن لحاظ شده باشد.

üمقالات بايد حداقل داراي شش منبع مستقل و مورد استناد واقعي باشد.

üمقالات بايد داراي پانوشتها و پي نوشتهاي توضيحي،ارجاعات درون متني و کتاشناسي استاندارد باشد.

üمقالات بايد با فونت لوتوس12 و فاصله خطوط معمولي تايپ به آدرس الکترونيکي کلاس ارسال شود.

üاولين مقاله تا تاريخ دوشنبه30 آذر 1383دريافت مي شود.

üبنا به تمايل دانشجو،پيش نويس مقالات براي مشاوره و راهنمايي تا تاريخ دوشنبه 16آذر 1383 دريافت مي شود.

üدومين مقاله تا تاريخ دوشنبه 30 بهمن1383 دريافت مي شود.

5. موضوعات مقالات:

üدو موضوع از عناوين زير(يک موضوع از هر بخش) را انتخاب کنيد.

üموضوع اول را تا اول آذر و موضوع دوم را تا 23 آذر اعلام کنيد.

üموضوعات خارج از اين فهرست يا تغيير عنوان را با مدرس هماهنگ کنيد.

بخش اول:

 1. طرح مباحث نظم نوين جريان اطلاعات جهاني تا چه حد در تغيير قواعد و واقعيات نظام ارتباطات بين المللي موفق/ناموفق بوده است؟
 2. ارتباطات فراملي تا چه ميزان بر توسعه جهان سوم مؤثر بوده است؟
 3. چه شواهد و انتقاداتي در مورد مفهوم و مصاديق امپرياليسم خبري قابل طرح است؟
 4. سيستم رسانه اي آمريکا تا چه ميزان و باچه عواقبي بر ارتباطات ،اطلاعات و فرهنگ جهاني سلطه دارد؟
 5. "محبوبيت جهاني محصولات فرهنگي آمريکا نه به علت وجود يک توطئه بلکه به علت ظرفيت بالاي فرهنگي آمريکا، انساني و جهاني بودن مفاهيم و تاکيدات اين محصولات است"؛ اين ديدگاه را با ارجاع به مباحث امپرياليسم رسانه اي نقد و بررسي کنيد.
 6. نظريه امپرياليسم فرهنگي را با استناد به مباحث ديپلماسي فرهنگي مورد نقد و بررسي قرار دهيد.

بخش دوم:

1."ارتباطات جهاني فراتر از نظارت و کنترلهاي ملي است" اين ديدگاه را مورد بحث قرار دهيد.

2."تاثير مبهم ولي فراگيرخبرگزاريهاي جهاني بر شکل گيري ادراک ملي نسبت به وقايع جهاني" را مورد بحث و بررسي قرار دهيد.

3.فاصله نظريه و واقعيت را در مورد برآورد توانايي بالقوه ارتباطات ماهواره اي مورد بحث و بررسي قرار دهيد.

4.نقش راديوهاي برون مرزي را در توسعه يا پيشگيري از صلح/جنگ مورد بحث و بررسي قرار دهيد.

5.روندهاي جاري ، عوامل و موانع توسعه ارتباطات بين المللي را در قرن جديد مورد بحث و بررسي قرار دهيد.

6.برخلاف قول مشهور "سياستمداران و ديپلماتها از تصاوير تلويزيوني در مورد وقايع خارجي تاثير نمي پذيرند زيرا آنان اصولا وقت چنداني براي تماشاي تلويزيون ندارند."اين ديدگاه را مورد بحث و بررسي قرار دهيد.

7."فناوريهاي نوين ارتباطي باعث شده است تا کشورهاي (قبلا)فقير بتوانند فاصله خود را با کشورهاي غني کاهش دهند." اين ديدگاه را مورد بحث و بررسي قرار دهيد

6. موضوعات درسي: 

 1. درآمدي بر ارتباطات بين المللي
 • ارائه کليات و اهداف درس
 • ريشه ها و وضعيت فعلي رشته ارتباطات بخصوص گرايش ارتباطات بين المللي؛اهميت زمينه هاي شکل گيري(جنگ سرد،استعمارزدايي،توسعه،جهاني شدن و...)
 • آشنايي با برخي مدلهاي نظري،سؤالات ابتدايي و چارچوبهاي تحليلي
 1. ارتباطات بين المللي و روابط بين المللي
 • رسيدگي به نيروهاي اصلي که فضاي اطلاع رساني جهاني را در جنگ و صلحشکل داده اند؛از تلگراف و راديو وتلويزيون تا ماهواره هاي مخابراتي،
 • ارتباط رسانه ها با دولت- ملتهاي مدرن و ؛نقش رسانه ها در مسائل و روابط خارجي آنها ؛
 • همگرايي جهاني از طريق ارتباطات و فشرده سازي زمان و فضا
 1. مباحثه نظم/بي نظمي نوين اطلاعات بين المللي
 • مبحث عدم توازن در نظام جهاني اطلاعات
 • جهان اول در برابر جهان سوم/مرکز در برابر پيرامون
 • نقش آفريني يونسکو
 • استدلالهاي موافق و مخالف مطبوعات آزاد در برابر نظامهاي استبدادي
 • گزارش کميسيون مک برايد
 • ارزيابي مباحثات در پرتو تحولات اخير

4. جريان بين المللي اخبار9/23

 • رسيدگي به مفهوم سازي هاي مختلف در اخبار بين المللي:اخبار بد در مقابل اخبار توسعه
 • نقش خبرگزاريها در امور بين المللي
 • خبرگزاريها به عنوان ابزارهاي قدرت ملي
 • نقش متغير خبرگزاريها به سببسيستم برتون وودز(رويترز و غيره)
 • تلاش جهان سوم براي اصلاح عدم توازن در مبحث نظم نوين اطلاعات جهاني

5. رسانه فراموش شده: نقش راديو در سياستهاي جهاني9/30

 • تحليل راديو به عنوان ابزاري ايدئولوژيک ودنباله رو سياست خارجي
 • ديپلماسي عمومي
 • تعاريف و تعامل با تبليغات سياسي
 • سرويس جهاني بي بي سي
 • راديو صداي آمريکا
 • پرسش از عينيت و حقيقت
 • جنگ سرد(راديو موسکو،راديو اروپاي آزاد،راديو مارتي)
 • تداوم اهميت راديو درامور بين المللي

6. پخش تلويزيون ماهواره اي فرا مرزي10/7

 • توسعه ارتباطات ماهواره اي از رقابت فضايي تا پخش مستقيم ماهواره اي
 • توانائيهاي ماهواره ها براي ارتباطات بين المللي
 • جايگاه پخش مستقيم ماهواره اي پس از جنگ سرد

7. نظام رسانه اي آمريکا وغلبه/جاذبه جهاني آن10/14

 • غلبه آمريکا بر رسانه هاي جهاني
 • از هاليوود تا سي ان ان
 • بررسي رابطه دولت آمريکا و صنعت ارتباطات بين المللي
 • قدرت و جاذبه رسانه هاي آمريکايي
 • تاثيرات مقررات زدايي بر رسانه هاي آمريکا
 • جهاني شدن صنعت ارتباطات آمريکايي

8. مباحثه امپرياليسم رسانه اي/فرهنگي10/21

 • ديپلماسي فرهنگي و عمومي در برابر امپرياليسم رسانه اي و بازار آزاد
 • تاثيرات رسانش راديويي و تلويزيوني فرامرزي
 • اقداماتدولتها در فعاليتهاي رسمي فرهنگي فرامرزي(آژانس اطلاعات آمريکا و شوراي فرهنگي بريتانيا)

9. حراست از صلح در عصر ارتباطات جهاني و پخش زنده10/28

 • جنگهاي پس از جنگ سرد
 • مديريت بحران و رسانه ها در دهه نود ميلادي
 • از صلح باني تا الزام به صلح :گذار از بحرانهاي ملي به بين لمللي
 • نقش تلويزيونهاي زنده در تاثير گذاري بر ساختن سياست خارجي

10. جنگ اطلاعاتي و عمليات رواني11/5

·ازجنگ رواني در دوران جنگ سرد تا عمليات رواني پس از آن

·تعاريف و گونه ها

·فوايد و مضرات

·کاربرد تبليغات سياه و اطلاعات مخفي در درگيريهاي کم دامنه

11. به سوي زير ساخت جهاني اطلاعات11/12

 • بررسي نظريه هاي جامعه اطلاعاتي
 • آزادي در جهان سايبر
 • کنترل در جهان سايبر
 • نظريه هاي آينده پژوهانه

موضوعات سمينارها

1. اخبار بين المللي و دروازه باني11/19

الف. مسائل مورد بررسي

اخبار چيست؟اولويت بندي در اينکه کدام اخبار خارجي بايد پوشش داده شود چگونه انجام مي شود؟تصميم گيرنده اصلي در گزينش خبرکيست؟آيا اخبار خارجي مهم تلقي مي شود؟براي چه کسي؟چه تفاوتي ميان پوشش رسانه هاي داخلي از امور خارجي با پوشش سازمانهاي خبري بين المللي از آن امور وجود دارد؟

ب. تکاليف کلاسي:

کلاس به دو گروه تقسيم مي شود .يک خبر بين المللي هفته انتخاب مي شود.گروه اول پوشش خبري الجزيره و بي بي سي جهاني در مورد آن خبر را مقايسه مي کنند و شباهتها،تفاوتها را بررسي کرده و نتايج را به کلاس گزارش مي دهند.گروه دوم همين مقايسه را در مورد بي بي سي جهاني و سي ان ان انجام مي دهند. هر گروه گزارش تحليلي خود را به صورت مقاله و اسلايد تهيه کرده و در مدت 10 دقيقه به همراه گزيده نوارهاي ضبط شده ارائه مي کنند.

"کارمندان مرکز خدمات رسانه اي در ضبط و بازبيني تصاوير ماهواره اي به شما کمک مي کنند."

2. جهاني شدن اخبار و اطلاعات 11/26

الف. مسائل مورد بررسي:

آيا چيزي به نام دهکده جهاني وجود دارد؟آيا اين امر مطلوب است؟ما تا چه ميزان به سمت و سوي تقابل ميان ملي گرايي و بين المللي گرايي حرکت مي کنيم؟نقش رسانه ها در بحرانهاي بين المللي چيست؟

ب . تکاليف کلاسي:

کلاس به دو گروه تقسيم مي شود.گروه اول اين فرضيه را مورد بررسي قرار مي دهد که رسانه هاي غربي به سقوط صدام کمک کرد؛گروه دوم نقش رسانه هاي بين المللي را در انتفاضه فلسطين مورد بررسي قرار مي دهد. هر گروه گزارش تحليلي خود را به صورت مقاله و اسلايد تهيه کرده و در مدت 10 دقيقه به همراه گزيده نوارهاي ضبط شده ارائه مي کنند.

 3. تبليغات در سياستهاي بين المللي12/3

 الف. مسائل مورد بررسي:

اخبار بين المللي تا چه ميزان آغشته به تبليغات است؟آيا مي توان تبليغات خبري را متوقف يا کنترل کرد؟

ب . تکاليف کلاسي:

کلاس به دو گروه تقسيم مي شود.گروه اول نقش رسانه هاي خبري رسمي(مانند صداي آمريکا و سرويس جهاني بي بي سي) را بررسي کرده و رابطه اخبا آنها را با تبليغات ملي و مواضع رسمي و اهداف سياست خارجي اين کشورها ارزيابي مي کند.گروه دوم کوششها و سياستهاي ملي براي مقابله با واردات تبليغات يا ديگر اطلاعات ناخواسته از خارج کشور( مانند راديو،تلويزيونهاي ماهواره اي و اينترنت ) راارزيابي مي کند.

4. ديپلماسي فرهنگي در مقابل امپرياليسم فرهنگي12/10

الف. مسائل مورد بررسي

محصولات رسانه اي تا چه ميزان ايدئولوژيهاي مسلط رابراي دريافت کنندگان موافق/مخالف/بي طرف در کشورهاي توسعه نيافته منتشر مي کنند؟آثار اين اقدامات چيست؟

ب . تکاليف کلاسي:

کلاس به دو گروه تقسيم مي شود.گروه اول در موافقت و ارائه جنبه هاي مثبتو گروه دوم در باره جنبه هاي منفي امپرياليسم فرهنگي/ديپلماسي فرهنگي بحث مي کنند.

5.نظم/بي نظمي نوين اطلاعات جهاني12/17

الف. مسائل مورد بررسي

محيط متحول اطلاعات بين المللي ؛تجهيزات ارتباطاتي قابل حمل و کاربردهاي آن؛کاربرد اينترنت و فناوريهاي نوين ارتباطي

ب . تکاليف کلاسي:

هر دانشجو يک سايت خبري يا وبلاگ را مورد بررسي قرار مي دهد و محتوا و کيفيت اخبار و اطلاعات آن را با منابع رسمي مقايسه مي کند و در مورد ويژگيها و آينده آن به بحث مي پردازد.